ข้อมูลโรงเรียนสาธิตฯ

หมวด: information_school
อัพเดตล่าสุดเมือ วันอังคาร, 04 มิถุนายน 2562 เขียนโดย Madaoh
 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2512 เป็นหน่วยงานมีฐานะเทียบเท่าภาควิชา สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ตามการจัดรูปการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พุทธศักราช 2522

ในปีการศึกษา 2512 ได้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2503 เพื่อให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของคณะศึกษาศาสตร์ในขณะนั้น ที่จะผลิตครูเพื่อสอนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จึงเตรียมการให้โรงเรียนเป็นที่ฝึกทดลองสอนของ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ และมุ่งให้นักเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ต่อมาปีการศึกษา 2518 คณะศึกษาศาสตร์จัดทำโครงการพิเศษเพื่อทดลอง รับนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แนวศิลปศาสตร์ เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นปีแรก ในปี พ.ศ. 2519

ในปีการศึกษา 2526 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์ และแนวศิลปศาสตร์อย่างละ 1 กลุ่ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนไทยมุสลิมได้ศึกษาในระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการกระตุ้นให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามปรับปรุง คุณภาพการศึกษาของตน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายปรับปรุงโรงเรียนเอกชน สอนศาสนาอิสลาม และในปีเดียวกันนั้น ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากคณะ รัฐมนตรีให้ขยายโครงการเพื่อรับนักเรียนไทยมุสลิมจากโรงเรียนมัธยมสามัญทั่วไป ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย แนววิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อย่างละ 1 กลุ่มอีกด้วย

ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนจัดทำโครงการเยาวชนช้างเผือก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) เพื่อรับนักเรียนที่มีความ สามารถพิเศษและความประพฤติดี จากโรงเรียนประถมศึกษา ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 10 คน เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โครงการ นี้มีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2537-2539 ขณะนี้โครงการ ได้สิ้นสุดแล้ว

นโยบายหลักที่สำคัญของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประการหนึ่งคือการสนองนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการผลิตครูระดับปริญญาตรี ซึ่งจะต้องใช้โรงเรียน และนักเรียนเป็น ที่ทดลองวิธีสอนแบบต่างๆ ทดลองการจัดการหลักสูตร การวิจัยทางการศึกษา และพฤติกรรมการเรียนการสอน

ปัจจุบันโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดการสอนและประเมินผลตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้หลักสูตรมัธยมศึกษา ตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งนี้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดให้มี 3 แผนการเรียน คือ - แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ -คณิตศาสตร์ และ - ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส

เปิดวิชาเลือกเสรีต่าง ๆ ให้นักเรียนเลือกตามความถนัดและความสนใจทั้ง ทางด้านเกษตรกรรม พาณิชยกรรม คหกรรม ดนตรีสากล และคอมพิวเตอร์ สำหรับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2546 ใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

 


 

 ปรัชญาและอุดมการณ์

“ปัญญาดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”

 

 
 

  ปณิธาน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ตั้งปณิธานที่จะมุ่งมั่นทำภารกิจของโรงเรียนให้สัมฤทธิผลและตามรอยเบื้องยุคลบาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกดังพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่า

" ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง         ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

" ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง        ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

 

  
 

ดอกไม้และสีประจำโรงเรียน 

     

           

 

ดอกศรีตรัง  เป็นไม้ในสกุล  Bignoniaceae ภาษาอังกฤษเรียกว่า Jacaranda ดอกศรีตรัง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศบราซิลเมื่อท่านพระยารัษฎานุประดิษฐ์ (คอซิมบี้ ณ ระนอง ) เจ้าเมืองตรัง นำมาปลูกครั้งแรกที่ เมืองตรัง ท่านก็ให้ชื่อว่า " ศรีตรัง "

 

 

สีแสด เป็นสีประจำคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้สีแสดเป็นสีประจำโรงเรียน

 

 

 
 

วิสัยทัศน์(Vision)/พันธกิจ   (Mission)    

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์ และจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศสู่สากล  

๑. ร่วมผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาชีพศึกษาศาสตร์

๒. เป็นแบบอย่างในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา

๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็น คนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

๔. เป็นแบบอย่างแหล่งพัฒนาวิชาชีพศึกษาศาสตร์

๕. สร้างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาและสังคม

๖. บริการวิชาการและให้ความร่วมมือกับชุมชน

๗. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและประเทศชาติ

๘. พัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ

๙. พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในสายงานของตน

๑๐. บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๑๑. ดำเนินการประกันคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานและสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

๑๒. จัดทำระบบการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

 
 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 

๑. มีความรู้ และรักการศึกษาค้นคว้า

 

๒. มีทักษะการคิด และการแก้ปัญหา 

 

๓. มีความสามารถในการปฏิบัติ 

 

๔. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ ประหยัด 

 

๕. มีสุขภาพดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม สามารถอยู่ร่วมและทำงานกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 

 

 

 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh