แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศ

หมวด: information_school
สร้างเมื่อ วันพุธ, 04 มกราคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh

 แหล่งการเรียนรู้และบรรยากาศ  

   โรงเรียนสาธิตฯจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและจูงใจให้นักเรียนมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนมีการบูรณาการกลุ่มการเรียนรู้แบบสหวิทยาการโดยมีโครงการวิชาการโครงงานเพื่อให้ครูและนักเรียนช่วยทำงานกันเป็นทีมตามความสามารถของแต่ละบุคคล กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ครูยังทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาและการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่มสาระทั้ง ๘ สาระ ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

โรงเรียนสาธิตฯมีการจัดและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านสติปัญญาทักษะคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมโดยจัดให้เหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีผู้บริหาร คร ูนักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน มีบทบาทในการจัดหาจัดทำ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เช่นสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคลและภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเรียนรู้อื่นๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน เป็นสำคัญ


 

 

 

 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131