แหล่งเรียนรู้และบรรยากาศ

หมวด: information_school
อัพเดตล่าสุดเมือ วันพฤหัสบดี, 23 มีนาคม 2560 เขียนโดย Patas Usoh

 แหล่งการเรียนรู้และบรรยากาศ  

   โรงเรียนสาธิตฯจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาและจูงใจให้นักเรียนมีความมั่นใจที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างศักยภาพสูงสุดของแต่ละคนมีการบูรณาการกลุ่มการเรียนรู้แบบสหวิทยาการโดยมีโครงการวิชาการโครงงานเพื่อให้ครูและนักเรียนช่วยทำงานกันเป็นทีมตามความสามารถของแต่ละบุคคล กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาทั้งภาษาไทย / ภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ครูยังทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนำผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาและการจัดการเรียนรู้โดยกลุ่มสาระทั้ง ๘ สาระ ได้มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

โรงเรียนสาธิตฯมีการจัดและพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับการพัฒนานักเรียนทั้งทางด้านสติปัญญาทักษะคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมโดยจัดให้เหมาะสมกับแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยมีผู้บริหาร คร ูนักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียน มีบทบาทในการจัดหาจัดทำ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย เช่นสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี สื่อบุคคลและภูมิปัญญาท้องถิ่น สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเรียนรู้อื่นๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน เป็นสำคัญ


35915_118627161607386_138921220_n.jpg45371_118625368274232_895765842_n.jpg74731_118622824941153_1095544009_n.jpg75199_118623848274384_1805832954_n.jpg75251_118623111607791_1662848327_n.jpg148761_118623251607777_1847976272_n.jpg150492_118623738274395_627903115_n.jpg156162_118628051607297_868819885_n.jpg156399_118626154940820_1313711170_n.jpg165978_118625238274245_1192442921_n.jpg179548_118625154940920_1010102591_n.jpg181443_118629588273810_146324773_n.jpg181449_118628954940540_1651968006_n.jpg181469_118624564940979_564805306_n.jpg182298_118628454940590_1824246958_n.jpg246586_118623644941071_775585065_n.jpg301885_118629411607161_1099192407_n.jpg305504_118627378274031_1457514318_n.jpg318088_118623171607785_1547272717_n.jpg385688_118624388274330_1888766106_n.jpg389612_118624728274296_1769293041_n.jpg392412_118624354941000_893701351_n.jpg392553_118626984940737_1613452031_n.jpg398819_118628528273916_265437764_n.jpg428470_118622961607806_1820384777_n.jpg487269_118626661607436_46385541_n.jpg487327_118622511607851_1897295620_n.jpg521492_118624158274353_1743874946_n.jpg522814_118629501607152_797491755_n.jpg522990_118625321607570_1659962052_n.jpg523053_118624664940969_1337140926_n.jpg525001_118625911607511_982030414_n.jpg525118_118626548274114_1483777232_n.jpg527587_118629341607168_1081803937_n.jpg532995_118629758273793_1597284208_n.jpg535812_118625071607595_1319583137_n.jpg536519_118625441607558_1410467880_n.jpg536795_118627541607348_417667766_n.jpg537472_118622761607826_2040708004_n.jpg537510_118624214941014_1151880653_n.jpg537566_118623901607712_619039085_n.jpg537741_118627924940643_300090500_n.jpg538246_118623938274375_1892111539_n.jpg538723_118625558274213_1462357508_n.jpg538872_118626844940751_933857074_n.jpg539872_118626401607462_45946314_n.jpg540260_118628901607212_1126478143_n.jpg540573_118623018274467_118476316_n.jpg540669_118623458274423_143684918_n.jpg543378_118628858273883_1267982654_n.jpg544691_118627448274024_833049394_n.jpg544713_118625748274194_410194970_n.jpg545174_118623291607773_1183414968_n.jpg545456_118624948274274_1181153437_n.jpg545830_118628624940573_1153199438_n.jpg545895_118623994941036_1932758298_n.jpg545908_118627064940729_660656919_n.jpg545990_118624788274290_1981518373_n.jpg546306_118627301607372_1205020399_n.jpg546371_118623518274417_1302556388_n.jpg546375_118623584941077_1483047517_n.jpg546581_118624068274362_124885385_n.jpg546635_118627744940661_978523092_n.jpg547774_118629844940451_590779187_n.jpg550543_118626791607423_967862810_n.jpg550813_118629104940525_1285331274_n.jpg550976_118623698274399_1476919857_n.jpg551069_118624098274359_486910465_n.jpg551594_118622894941146_1666453028_n.jpg551668_118623378274431_1710246825_n.jpg552896_118628364940599_1353448329_n.jpg552988_118626221607480_2034328364_n.jpg553437_118622938274475_1097979407_n.jpg553619_118629688273800_1714996463_n.jpg554297_118626091607493_27561368_n.jpg554408_118623614941074_786308545_n.jpg554697_118627628274006_1084487382_n.jpg558727_118628781607224_59296397_n.jpg558736_118625628274206_807781604_n.jpg559524_118628261607276_1468961575_n.jpg560051_118627974940638_677111594_n.jpg560064_118626311607471_1666475646_n.jpg560168_118625004940935_805182071_n.jpg560688_118628588273910_728876764_n.jpg561190_118624881607614_421784022_n.jpg561279_118624288274340_791394748_n.jpg562394_118629218273847_1331515527_n.jpg564247_118625851607517_506931780_n.jpg564803_118622564941179_1248950551_n.jpg564859_118627844940651_1004137019_n.jpg564950_118625514940884_2137517528_n.jpg564974_118626631607439_773010564_n.jpg577005_118622674941168_391370954_n.jpg577049_118629001607202_1965350328_n.jpg577094_118622718274497_533003133_n.jpg577271_118625961607506_2110619081_n.jpg577376_118629274940508_923867091_n.jpg579348_118629148273854_1330157470_n.jpg579498_118629444940491_1038912773_n.jpg579614_118626468274122_754240531_n.jpg581082_118623781607724_1338862991_n.jpg581142_118628108273958_1301774052_n.jpg581196_118624524940983_1543903184_n.jpg581254_118626914940744_1228415071_n.jpg582346_118626028274166_30659646_n.jpg

 

 

 

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh