นักเรียนโครงการ วมว.ทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานประเทศรัสเซีย

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันพุธ, 19 เมษายน 2560 เขียนโดย Romlee

     0027

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานประเทศรัสเซีย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 


         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลัก ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ขึ้นโดยสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    การจัดทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโครงการ วมว. ดังนั้นทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คัดเลือกประเทศรัสเซีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อได้ศึกษาความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคยุโรป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน และให้นักเรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม


 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131