ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบและแนวปฏิบัติในการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ และมอบตัวเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2562 (โครงการ วมว.)


 วิธีการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์
        ให้รายงานตัวยืนยันสิทธิ์ ในระหว่างวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทั้งนี้หากไม่รายงานตัวยืนยันสิทธิ์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ตามวันที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์
        ดาวน์โหลดหนังสือยืนยันสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th
        กรอกข้อมูลรายละเอียดในหนังสือยืนยันสิทธิ์ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
        ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์

 
 ชื่อบัญชี : โครงการ วมว.โรงเรียนสาธิตฯ
 0704 สาขาสงขลานครินทร์ (ปัตตานี)
 เลขที่บัญชี : 704-269416-8  ประเภทบัญชี: ออมทรัพย์

 จัดส่งหนังสือยืนยันสิทธิ์ และหลักฐานการโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 073-335-080 ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หรือ จัดส่งด้วยตนเองที่ห้องศูนย์ประสานงานโครงการ วมว. อาคาร 7 โรงเรียนสาธิต หรือ สแกนส่งทางอีเมล์ satitpsupn@gmail.com
ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (เฉพาะวันเวลาราชการ)

  กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนการยืนยันสิทธื์ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
       คุณรอมลี เจะดือราแม เจ้าหน้าที่โครงการ วมว. โทรศัพท์ 073-335080 หรือ 080-1459381

 การมอบตัวและการปฐมนิเทศ
        วันที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ

 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร