ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562


 กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 การยืนยันสิทธิ์ วันมอบตัวนักเรียน

  - ผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 12-18 เมษายน 2562
  - มอบตัวในวันศุกร์ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.
   ณ ห้องโถอาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ ทั้งนี้หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าววข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์


 หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักเรียน ประมาณ 5,000 บาท