ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนสาธิตฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประจำปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1 )


 กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

 การยืนยันสิทธิ์ วันมอบตัวนักเรียน

  - ผู้สมัครต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์และชำระเงินยืนยันสิทธิ์ให้เสร็จสิ้น ภายในวันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562
  - ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องโถง อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตฯ เป็นต้นไป


 หมายเหตุ: มีค่าใช้จ่ายในวันมอบตัวนักเรียน ประมาณ 5,000 บาท