สำนักงานธุรการ

หมวด: information_school
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 06 มกราคม 2560 เขียนโดย Patus Usoh
แบบฟอร์มงานต่างๆ
ท่านสามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างได้ตามรายการที่ท่านต้องการ

                เอกสารการเบิกเงิน

หนังสือรับรองการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (เงินบำรุงการศึกษา)

Download

   

                        สำนักงานธุรการ

แบบฟอร์มงานสารบรรณ

  bul03 แบบฟอร์มบันทึกข้อความ

Dowload

  bul03 แบบฟอร์มคำสั่งโรงเรียน

Dowload

  bul03 แบบฟอร์มหนังสือภายนอก

Dowload

แบบฟอร์มการแจ้งซ่อมต่างๆ
 bul03 ใบแจ้งซ่อมวัสดุอุปกรณ์
  bul03 ใบแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
  bul03 แบบฟอร์มการขอใช้ห้องเรียนและอาคารเรียน

  bul03 สรุปการซ่อมวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์

Dowload

 

แบบฟอร์มตารางแสดงภาระงาน (ฝ่ายสนับสนุน)

  bul03 แบบฟอร์มตารางแสดงภาระงาน (ฝ่ายสนับสนุน)    

Dowload

  bul03 ตัวอย่างมาตรฐานภาระงานของกลุ่มงานธุรการ

Dowload

 bul03 ตัวอย่างมาตรฐานภาระงานของกลุ่มงานเลขานุการ
             Dowload
 bul03 ตัวอย่างมาตรฐานภาระงานหลักสูตรของ กบศ.              Dowload
 bul03 ตัวอย่างการทำ workflow               Dowload
                                
ประกาศต่างๆ
 bul03 ประกาศทุนอุดหนุนการทำ VC

                                   

 

 

Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131