การประชุมสัมมนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2560

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันศุกร์, 28 เมษายน 2560 เขียนโดย Patus Usoh

ประชุมสัมมนาบุคลากรโรงเรียนสาธิตฯ ปีการศึกษา 2560
ระหว่างวันที่ 24–26 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมบ้านหน้าเกาะรีสอร์ท อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การบรรยายพิเศษเรื่อง “โรงเรียนสาธิตฯภายใต้โครงสร้างใหม่ คณะศึกษาศาสตร์”
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2559 และแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560
กิจกรรมที่ 4: การจัดทำแผนกลยุทธ์ และกำหนดแผนปฏิบัติงานปีการศึกษา 2560 และวิพากษ์ความคิด
กิจกรรมที่ 5: Focus Group พัฒนาคน พัฒนางาน
- กลุ่มที่ 1 บุคลากรสายวิชาการ
- กลุ่มที่ 2 บุคลากรสายสนับสนุน
- กิจกรรมที่ 6: นำเสนอกิจกรรมที่ 5 Focus Group พัฒนาคน พัฒนางาน และวิพากษ์ความคิด
- กิจกรรมที่ 7: กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ “Learning Together”

 


 

 

 Copyright © 2018 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,โทรสาร 0-7333-5131