admin-2561


menu001

animnew  
   
   

 


menu02

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
 3. ข่าวสำหรับอาจารย์/บุคลากร
 4. ข่าวประกวดราคา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

ประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560

2X9A5848

 

ภาพบรรยากาศการประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2560
18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 49303 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตฯ

 

2X9A5833.JPG2X9A5847.JPG2X9A5848.JPG2X9A5854.JPG2X9A5856.JPG2X9A5857.JPG2X9A5861.JPG2X9A5866.JPG2X9A5867.JPG2X9A5890.JPG2X9A5895.JPG2X9A5900.JPG2X9A5904.JPG2X9A5905.JPG2X9A5906.JPG2X9A5909.JPG2X9A5913.JPG2X9A5917.JPG2X9A5923.JPG2X9A5928.JPG2X9A5931.JPG2X9A5935.JPG2X9A5936.JPG2X9A5939.JPG2X9A5943.JPG2X9A5945.JPG2X9A5946.JPG2X9A5947.JPG2X9A5949.JPG2X9A5961.JPG

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh