addmission-2562-web


menu001

 animnew animnew
   
   

menu02

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
 3. ข่าวสำหรับอาจารย์/บุคลากร
 4. ข่าวประกวดราคา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
Prev Next

การประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559


ภาพบรรยากาศการประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559

11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 49303 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


2X9A0511.JPG2X9A0513.JPG2X9A0514.JPG2X9A0515.JPG2X9A0516.JPG2X9A0517.JPG2X9A0518.JPG2X9A0519.JPG2X9A0521.JPG2X9A0524.JPG2X9A0525.JPG2X9A0526.JPG2X9A0527.JPG2X9A0529.JPG2X9A0530.JPG2X9A0531.JPG2X9A0532.JPG2X9A0533.JPG2X9A0534.JPG2X9A0535.JPG2X9A0536.JPG2X9A0537.JPG2X9A0538.JPG2X9A0539.JPG2X9A0541.JPG2X9A0542.JPG2X9A0543.JPG2X9A0544.JPG2X9A0545.JPG2X9A0546.JPG2X9A0550.JPG2X9A0551.JPG2X9A0552.JPG2X9A0553.JPG2X9A0554.JPG2X9A0556.JPG2X9A0557.JPG

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh