result addmis 2560 04
 

 

 

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวสำหรับนักเรียน/ผู้ปกครอง
 3. ข่าวสำหรับอาจารย์/บุคลากร
 4. ข่าวประกวดราคา

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
Prev Next

นักเรียนโครงการ วมว.ทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานประเทศรัสเซีย

   0027

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานประเทศรัสเซีย

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ระหว่างวันที่ 2 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 


         กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลัก ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ขึ้นโดยสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

    การจัดทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโครงการ วมว. ดังนั้นทางโรงเรียนได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2559 ได้คัดเลือกประเทศรัสเซีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อได้ศึกษาความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคยุโรป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน และให้นักเรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม


 

 __0002.jpg __0004.jpg __0006.jpg __0007.jpg __0008.jpg __0009.jpg __0011.jpg __0012.jpg __0013.jpg __0014.jpg __0015.jpg __0016.jpg __0017.jpg __0018.jpg __0019.jpg __0020.jpg __0021.jpg __0022.jpg __0023.jpg __0024.jpg __0025.jpg __0026.jpg __0027.jpg __0028.jpg __0029.jpg __0030.jpg __0031.jpg __0032.jpg __0033.jpg __0034.jpg __0036.jpg __0037.jpg __0038.jpg __0039.jpg __0040.jpg __0041.jpg __0042.jpg __0043.jpg __0044.jpg __0046.jpg __0047.jpg __0048.jpg __0049.jpg __0050.jpg __0053.jpg __0054.jpgโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานสครินทร์ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 | โทรศัพท์ 073-335131,073-313396 โทรสาร 073-335131
Copyright © 2018 - Designed and Developed by Patas Usoh