โครงการนักวิทย์ช่วยน้อง

หมวด: ประมวลภาพกิจกรรม
สร้างเมื่อ วันจันทร์, 13 พฤศจิกายน 2560 เขียนโดย Patus Usoh

386

เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 60 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการนักวิทย์ช่วยน้อง ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้เยาวชนเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผ่านการฝึกปฎิบัติและฝึกทดลองจริงโดยใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ มีเตคติ คุณธรรม ค่านิยมที่ดีต่อวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นรากฐานและเป็นแนวทางในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ให้เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป ทั้งนี้มีนักศึกษาฝึกสอน และนักเรียนโครงการ วมว.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2560 เป็นผู้ช่วยวิทยากรและพี่เลี้ยงโครงการ ในการนี้ทางโรงเรียนสาธิตฯ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านสะนิง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรม ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปูยุด โรงเรียนบ้านรามง โรงเรียนบ้านกาฮง โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ โรงเรียนบ้านลดา โรงเรียนบ้านปะกาลิมาปุโระ โรงเรียนบ้านคลองมานิง และโรงเรียนบ้านสระมาลา ที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

 


 

 

 

 

 Copyright © 2016 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131 E-mail : satitpsupn@gmail.com