ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.4 และ ป.5) และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1และ ม.2)

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2561


 หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการฯ  ในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน

หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายนักเรียนที่หน่วยราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ

 ในวันสอบ   20 - 21 มกราคม 2561

ผู้สมัครสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่  หากเป็นนักเรียนที่จบการศึกษาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้แต่งกายชุดสุภาพ

 การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และผลการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการฯ ประจำปีการศึกษา 2561- เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th

- บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน (บริเวณด้านข้างอาคาร 7 โรงเรียนสาธิตฯ)

 แผนที่เส้นทาง

หน้าหลักโรงเรียนสาธิตฯ   พิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ   พิมพ์ใบสมัครทดสอบวัดความรู้ฯ