ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ความสามารถทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.4 และ ป.5)

และชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1และ ม.2) ประจำปีการศึกษา 2561


 หลักฐานที่ใช้ในการเข้าห้องสอบ

นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ และ นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ทางวิชาการในวันสอบให้นําบัตรประจําตัวนักเรียนหรือบัตรประชาชน

หรือบัตรอื่นๆที่มีรูปถ่ายนักเรียนที่หน่วยราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานก่อนเข้าห้องสอบ

 ในวันสอบ

1.การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และการทดสอบความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2561

2.การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และการทดสอบความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561

*ผู้สมัครสอบทุกคนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หากเป็นนักเรียนที่จบ การศึกษาจากการศึกษานอกระบบโรงเรียนให้แต่งกายสุภาพ

 การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561

ภายในวันที่ 26 มกราคม 2560

- เว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ http://satit.pn.psu.ac.th

- บอร์ดประชาสัมพันธ์โรงเรียน (บริเวณด้านข้างอาคาร 7 โรงเรียนสาธิตฯ)

  การยืนยันสิทธิ์ ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2561 – วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

  การมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561


 แผนที่เส้นทาง

หน้าหลักโรงเรียนสาธิตฯ   พิมพ์ใบสมัครสอบคัดเลือกฯ   พิมพ์ใบสมัครทดสอบวัดความรู้ฯ