admin-2561


menu001

 animnew  animnew
   
 
   

menu02

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Prev Next

การประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559


ภาพบรรยากาศการประชุมการจัดทำรายงานประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2559

11 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 49303 อาคาร 49 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 Copyright © 2016 - โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทรศัพท์ 0-7333-5131,0-7334-8527 โทรสาร 0-7333-5131 E-mail : satitpsupn@gmail.com