โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2561
และจัดทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ที่กำลังศึกษาอยู่ ปีการศึกษา 2561
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พ.ย. 60

หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตฯ   สมัครสอบคัดเลือก ม. 1 และ ม.4   สมัครทดสอบวัดความรู้