กลับไปหน้าหลัก

กรอกข้อมูลสมัครเพื่อทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ
 
คำชี้แจง
ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องกรอก
อย่ากดปุ่ม Enter จนกว่าจะกรอกข้อมูลครบทุกช่อง //เลือกข้อมูลเพื่อแก้ไข //สิ้นสุดการเลือกข้อมูลเพื่อแก้ไข
หมายเหตุ: การทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมทางวิชาการและทดสอบความรู้ ความสามารถทางวิชาการ
  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ ขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่านั้น นักเรียนไม่สามารถใช้ผลการทดสอบความรู้ทางวิชาการในครั้งนี้
  สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
 - ประวัติส่วนตัว  
คำนำหน้า :
                                                
* ชื่อ - นามสกุล :
            
* Name - Surname :
                           เพศ : ชาย หญิง
* ศาสนา :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
เบอร์โทรศัพท์ :
Ex:08X-XXXXXXX
* เลขประจำตัวประชาชน :
Ex:1949944472XXX
วัน เดือน ปีพ.ศ.เกิด :
Ex:01/05/2530
 - ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
       
* บ้านเลขที่ ซอย:
* ถนน :
* ตำบล/แขวง :
* อำเภอ/เขต :
* จังหวัด :
* รหัสไปรษณีย์ :
 - ประวัติครอบครัว
ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
       
คำนำหน้า :
คำนำหน้า :
* ชื่อ :
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* นามสกุล :
* อาชีพ :
* อาชีพ :
* สถานที่ทำงาน :
* สถานที่ทำงาน :
* จังหวัดที่ทำงาน :
* จังหวัดที่ทำงาน :
* เบอร์มือถือ:
Ex:08X-XXXXXXX
* เบอร์มือถือ :
Ex:08X-XXXXXXX
 - ประวัติการศึกษา
       
* กำลังศึกษา :
   
* ชื่อโรงเรียน :
   
* จังหวัด :
   
* เกรดเฉลี่ย :
   
กิจกรรมทำในระหว่างการศึกษา :

 

   
ความสามารถพิเศษ :

 

   

***ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดบันทึก เพราะหลังจากบันทึก ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัคร หรือเข้าไปสมัครซ้ำผ่านทาง website ได้อีก นอกจากการเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว

 

    

กลับไปหน้าหลัก