ระบบตรวจสอบผลการทดสอบวัดความรู้ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา (ป.4 และ ป.5) และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1และ ม.2) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Login สำหรับนักเรียน
* Username = หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
* Password = เลข 4 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน