ประชาสัมพันธ์ ::
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสมัครสอบเข้าเรียน ม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2561 <<::


กรุณาอ่านคำชี้แจง
   
ปุ่มสมัครเข้า ม. 1 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1 (สำหรับนักเรียนชั้น ป.6) 
ปุ่มสมัครเข้า ม. 4 สำหรับนักเรียนที่มีความประสงค์ที่จะสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.4 (สำหรับนักเรียนชั้น ม.3)
ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เพราะหลังจาก save ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปสมัครซ้ำ หรือเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัครใดๆผ่านทาง website ได้อีกนอกจากการเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว
กรณีที่สมัครเรียบร้อยแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบได้โดย
     *** การกรอก Username (หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)
     *** Password (ตัวเลข 4 ตัวสุดท้ายของบัตรประจำตัวประชาชน ) เพื่อเข้าสู่ระบบ
ผู้สมัครที่ลืมรหัสผู้สมัคร โปรดติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง
มีปัญหาการเข้าใช้ระบบ กรุณาแจ้ง ที่ dasurai.satit@gmail.com หรือ 073-313396  (ติดต่อ คุณซูไรดา เจ๊ะอูมา)

 

รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครนักเรียน
   
รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าชั้น ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2562

หมายเหุต หากโรงเรียนสาธิตฯตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ได้จบการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทางโรงเรียนฯจะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป


คำเตือน!! ถ้าไม่สมัครอย่าก่อกวน หรือกรอกข้อมูลเล่น (ระบบสามารถตรวจสอบได้และจะดำเนินการให้ถึงที่สุด)

>> ขั้นตอนที่1: กรุณาเลือกชั้นที่ต้องการสมัครสอบคัดเลือก <<
 ม.1 (ปิดระบบ)

 

>> ขั้นตอนที่ 2 : กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบสมัคร และใบเสร็จการสมัครสอบ <<
(กรณีที่สมัครเรียบร้อยแล้ว)
   
Username:  
  * Username = หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก 
Password:  
  * Password = เลข 4 ตัวสุดท้ายของเลขบัตรประชาชน