ประชาสัมพันธ์ ::
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<::

กรอกข้อมูลสมัครเข้าเรียนสำหรับนักเรียนสาธิตฯ เท่านั้น
คำชี้แจง
ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องกรอก
อย่ากดปุ่ม Enter จนกว่าจะกรอกข้อมูลครบทุกช่อง //เลือกข้อมูลเพื่อแก้ไข //สิ้นสุดการเลือกข้อมูลเพื่อแก้ไข
หากโรงเรียนสาธิตฯ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ได้จบการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ทางโรงเรียนฯ จะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป
ประเภทกลุ่มการสมัคร
** สมัครในกลุ่ม :
                                                
ประวัติส่วนตัว
* เลขประจำตัวนักเรียนรร.สาธิตฯ :
ตัวอย่าง : 57XXX
คำนำหน้า :
                                                
* ชื่อ - นามสกุล :
            
* Name - Surname :
         
เพศ :
ชาย หญิง    
* ศาสนา :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
เบอร์โทรศัพท์ :
Ex:085-XXXXXXX
* เลขประจำตัวประชาชน :
Ex:1949944472XXX
วัน เดือน ปีเกิด :
Ex:01/05/2542
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
* บ้านเลขที่ ซอย :
* ถนน :
* ตำบล/แขวง :
* อำเภอ/เขต :
* จังหวัด :
* รหัสไปรษณีย์ :
ประวัติครอบครัว
ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
คำนำหน้า :
คำนำหน้า :
* ชื่อ :
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* นามสกุล :
* อาชีพ :
* อาชีพ :
* สถานที่ทำงาน :
* สถานที่ทำงาน :
* จังหวัดที่ทำงาน :
* จังหวัดที่ทำงาน :
* เบอร์มือถือ :
Ex:08X-XXXXXXX
* เบอร์มือถือ :
 Ex:08X-XXXXXXX
ประวัติการศึกษา
* สำเร็จการศึกษา :
 
* ชื่อโรงเรียน :
   
* จังหวัด :
   
* เกรดเฉลี่ย :
  (ม.1 และ ม.2 รวมกัน )    
กิจกรรมทำระหว่างการศึกษา :
   
ความสามารถพิเศษ :
   
***ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดบันทึก เพราะหลังจากบันทึก ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัคร หรือเข้าไปสมัครซ้ำผ่านทาง website ได้อีก นอกจากการเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว
    
 

กลับไปหน้าหลัก