ประชาสัมพันธ์ ::
ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ระบบลงทะเบียนสมัครสอบเข้าเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ <<::
กรอกข้อมูลสมัครเรียน
คำชี้แจง
ช่องที่มีเครื่องหมาย * หมายถึงช่องที่จำเป็นต้องกรอก
อย่ากดปุ่ม Enter จนกว่าจะกรอกข้อมูลครบทุกช่อง //เลือกข้อมูลเพื่อแก้ไข //สิ้นสุดการเลือกข้อมูลเพื่อแก้ไข
หากโรงเรียนสาธิตฯ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ไม่ได้จบการศึกษาหรือไม่ได้กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือไม่ได้จบการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  กรณีสมัครเข้าศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ทางโรงเรียนฯ จะตัดสิทธิ์การรับสมัครสอบคัดเลือกในปีถัดไป
ประวัติส่วนตัว
คำนำหน้า :
                                                
* ชื่อ - นามสกุล :
            
* Name - Surname :
                           เพศ : ชาย หญิง
* ศาสนา :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
เบอร์โทรศัพท์ :
Ex:08X-XXXXXXX
* เลขประจำตัวประชาชน :
Ex:1949944472XXX
วัน เดือน ปีพ.ศ.เกิด :
Ex:01/05/2530
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
* บ้านเลขที่ ซอย:
* ถนน :
* ตำบล/แขวง :
* อำเภอ/เขต :
* จังหวัด :
* รหัสไปรษณีย์ :
ประวัติครอบครัว
ข้อมูลบิดา
ข้อมูลมารดา
คำนำหน้า :
คำนำหน้า :
* ชื่อ :
* ชื่อ :
* นามสกุล :
* นามสกุล :
* อาชีพ :
* อาชีพ :
* สถานที่ทำงาน :
* สถานที่ทำงาน :
* จังหวัดที่ทำงาน :
* จังหวัดที่ทำงาน :
* เบอร์มือถือ:
Ex:08X-XXXXXXX
* เบอร์มือถือ :
Ex:08X-XXXXXXX
ประวัติการศึกษา
* สำเร็จการศึกษา :
   
* ชื่อโรงเรียน :
   
* จังหวัด :
   
* เกรดเฉลี่ย :
 (ป.4 และ ป.5 รวมกัน )    
กิจกรรมทำในระหว่างการศึกษา :
   
ความสามารถพิเศษ :
   
***ผู้สมัครควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดบันทึก เพราะหลังจากบันทึก ข้อมูลแล้ว ผู้สมัครจะไม่สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลการสมัคร หรือเข้าไปสมัครซ้ำผ่านทาง website ได้อีก นอกจากการเข้าไปสั่งพิมพ์ใบสมัครได้เพียงอย่างเดียว
      

กลับไปหน้าหลัก