• โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Call us Tel.073-335131,073-313396 Fax.073-335131 Email: ictsatit.pnpsu@gmail.com

สาธิตวิชาการครั้งที่ 7...

เกี่ยวกับโครงการ

โรงเรียนสาธิตจัดตั้งขึ้นภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ หรือคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง.....

Learn more
ประวัติความเป็นมา

การจัดงานสาธิตวิชาการเป็นความร่วมมือด้านวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ....

Learn more
วัตถุประสงค์

1.เพื่อเป็นเวทีการนำเสนอความก้าวหน้า และเผยแพร่ผลงานวิชาการของกลุ่มโรงเรียนสาธิต...

Learn more

สถานที่จัดงานสาธิตวิชาการครั้งที่ 7 - ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

เจ้าภาพในการจัดงาน