โครงการสร้างแรงบันดาลใจ สู่เส้นทางนักวิทยาศาสตร์

       วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ บ้านวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี

 ...ให้กับนักเรียนโครงการ วมว.ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 ปีการศึกษา 2562

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจของการเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและ

เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกำหนด

รูปกิจกรรม

 

DSC_2404
DSC_2407
DSC_2408
DSC_2410
DSC_2411
DSC_2412
DSC_2413
DSC_2414
DSC_2415
DSC_2416
DSC_2417
DSC_2418
DSC_2419
DSC_2421
DSC_2424
DSC_2426
DSC_2427
DSC_2433
DSC_2434
DSC_2435
DSC_2436
DSC_2489
DSC_2490
DSC_2491
DSC_2493
DSC_2498
DSC_2499
DSC_2504
DSC_2505
01/29 
start stop bwd fwd