โครงการอบรม STEM ปีการศึกษา 2560

วันที่ 4- 5 พฤศจิกายน 2560 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดโครงการอบรม STEM ปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และนักเรียนทั่วไปที่มีความสนใจด้าน STEM โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง สะเต็มศึกษา มากยิ่งขึ้นและมีทัศนคติที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า ในเชิงบูรณาการความรู้ทั้ง 4 แขนง เพื่อแก้ไขปัญหา สถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง โดยสามารถคิดวิเคราะห์วิจารณ์ในการแก้ปัญหา และเพื่อสนับสนุนการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ สะเต็มศึกษา นำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  โดยมีผศ.ดร.จันทร์ชัย หญิงประยูร และ Dee-Jean ONG เป็นวิทยากร ในการอบรมครั้งนี้

014
018
028
044
080
082
095
098
100
144
161
172
173
01/13 
start stop bwd fwd