เนื้อหา

โครงการทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานประเทศรัสเซีย

ระหว่างวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2560

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลัก ในด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศได้ริเริ่มและสนับสนุนโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(โครงการ วมว.) ขึ้นโดยสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้ที่มีความสามารถพิเศษให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การจัดทัศนศึกษาต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโครงการ วมว. ดังนั้นทางโรงเรียนสาธิตฯได้เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมา ได้ทัศนศึกษาเรียนรู้ ดูงานประเทศรัสเซีย ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดโลกทัศน์ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อได้ศึกษาความเจริญด้านวิทยาศาสตร์และเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตของประชากรในภูมิภาคยุโรป ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ของนักเรียน และให้นักเรียนได้รู้จักแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมพหุวัฒนธรรม

 __0002
 __0004
 __0006
 __0007
 __0008
 __0009
 __0011
 __0012
 __0013
 __0014
 __0015
 __0016
 __0017
 __0018
 __0019
 __0020
 __0021
 __0022
 __0023
 __0024
 __0025
 __0026
 __0027
 __0028
 __0029
 __0030
 __0031
 __0032
 __0033
 __0034
 __0036
 __0037
 __0038
 __0039
 __0040
 __0041
 __0042
 __0043
 __0044
 __0046
 __0047
 __0048
 __0049
 __0050
 __0053
 __0054
01/46 
start stop bwd fwd