เนื้อหา

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

ระหว่างวันที่ 4 8  เมษายน 2560  ณ KDU COLLEGE  PENAG ประเทศมาเลเซีย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (โครงการ วมว.) ให้มีศักยภาพ ความพร้อม และมีสมรรถนะสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ในการนำนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 4 -8 เมษายน 2560 ณ KDU COLLEGE  PENAG ประเทศมาเลเซีย  โดยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง พูดภาษาอังกฤษให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกับเจ้าของภาษาโดยวิธีปฏิบัติ (Learning by doing) มีความกล้าที่จะพูดภาษาอังกฤษ นำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษรวมทั้งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักความสามัคคีและมีทักษะกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม

DSC_4697
DSC_4700
DSC_4702
DSC_4706
DSC_4712
DSC_4716
DSC_4718
DSC_4719
DSC_4723
DSC_4725
DSC_4727
DSC_4729
DSC_4733
DSC_4738
DSC_4739
DSC_4740
DSC_4747
DSC_4748
DSC_4755
DSC_4756
DSC_4757
DSC_4758
DSC_4759
DSC_4761
DSC_4762
DSC_4775
DSC_4776
DSC_4778
DSC_4782
DSC_4783
DSC_4784
DSC_4785
DSC_4801
DSC_4804
DSC_4810
DSC_4814
DSC_4823
DSC_4825
DSC_4834
DSC_5102
DSC_5106
DSC_5132
DSC_5133
DSC_5136
DSC_5165
DSC_5172
DSC_5186
DSC_5190
DSC_5191
DSC_5201
DSC_5223
DSC_5225
DSC_5227
DSC_5370
DSC_5373
DSC_5379
DSC_5395
DSC_5410
DSC_5411
DSC_5452
DSC_5459
DSC_5463
DSC_5487
DSC_5527
DSC_5560
DSC_5562
DSC_5563
DSC_5601
DSC_5603
DSC_5604
DSC_5606
DSC_5607
DSC_5609
DSC_5612
01/74 
start stop bwd fwd