เนื้อหา

โครงการ SCiUS FORUM ครั้งที่ 7

ระหว่างวันที่ 2 5 พฤษภาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กำหนดจัดโครงการ SCiUS FORUM ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 2 5 พฤษภาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โรงเรียนสาธิตฯ ได้นำนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/4 (โครงการ วมว.) จำนวน 31 คน เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักเรียนในโครงการ วมว. เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในโครงการ วมว. เพื่อให้นักเรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์ รับฟังคำแนะนำ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ จากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเพื่อเป็นเวทีในการคัดเลือกโครงงานวิทยาศาสตร์ในการเข้าประกวดในระดับนานาชาติ

DSC_6464
DSC_6465
DSC_6473
DSC_6485
DSC_6491
DSC_6527
DSC_6528
DSC_6532
DSC_6543
DSC_6545
DSC_6548
DSC_6554
DSC_6555
DSC_6561
DSC_6567
DSC_6690
DSC_6693
DSC_6714
DSC_6715
DSC_6736
DSC_6742
DSC_6746
DSC_6749
DSC_6757
DSC_6763
DSC_6765
DSC_6773
DSC_6775
DSC_6779
DSC_6783
DSC_6792
DSC_6796
DSC_6813
DSC_6830
DSC_6869
DSC_6870
DSC_6874
DSC_6877
DSC_6881
DSC_6890
DSC_6891
DSC_6899
DSC_6901
DSC_6904
DSC_6908
DSC_6910
DSC_6912
DSC_6914
DSC_6918
DSC_6920
DSC_6922
DSC_6926
DSC_6928
DSC_6934
DSC_6937
DSC_6939
DSC_6941
DSC_6944
DSC_6947
DSC_6954
01/60 
start stop bwd fwd