เนื้อหา

โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น

ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์นและเดซี ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จึงได้ให้ความเห็นชอบดำเนินโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิร์น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจากหลากหลายกลุ่มโรงเรียนมากยิ่งขึ้น โดยร่วมมือกับหน่วยงาน/กลุ่มโรงเรียน และโรงเรียน รวม 5 กลุ่ม ประกอบด้วย

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

                         โครงการ พสวท./โครงการโอลิมปิค / โครงการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระดับนานาชาติ

2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.)

                        ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ / กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

3. โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

5. โครงการ JSTP (Junior Science Talent Project) ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ในขั้นตอนสุดท้ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงคัดเลือกนักเรียน จำนวน 12 คน และครูผู้ควบคุมนักเรียน จำนวน 2 คน  ที่มีความเหมาะสมเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิร์น ในช่วงระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2558 ดังรายนามต่อไปนี้

1
2
3
4
5
6
1/6 
start stop bwd fwd

i:รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ1
ii::รายงานผลการเข้าร่วมโครงการ2

   นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

1.      นายนันท์ธนิก        ตันติวัสดาการ     โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (JSTP)

2.      นายวศิน              มีสวย            โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (JSTP)

3.      นายรัชต์ภาคศ์       ตันติแสงหิรัญ      โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (JSTP)

4.      นางสาวชนิตา        ทับทอง           โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (สสวท.)

5.      นายปณวัฒน์         วงศ์แกล้ว         โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  (สสวท.)

6.      นายเทเลอร์          แยน               โรงเรียนสุรนารีวิทยาลัย (สสวท.)

7.      นางสาวแสนรัก      ศรีวิเศษ           โรงเรียนสาธิต พิบูลบำเพ็ญมหาวิทยาลัยบูรพา   (วมว.)

8.      นายวรกานต์         รุ่งประเสริฐ       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วมว.)

9.      นางสาวคณิตา       หมั่นการ          โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย (สพฐ.)

10.  นายธนกฤต          มามี                โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (สพฐ.)

11.  นางสาวพัชรพร      กาญจโนภาส       โรงเรียนระยองวิทยาคม (สพฐ.)

12.  นางสาววรดา         เกิดเกียรติขจร     โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ครู (ผู้ควบคุมนักเรียน)

1.      นางสาวธารทิพย     จันทรนิมะ        โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (สพฐ.)

2.      นายธวัชชัย            สุดใจ            โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

 

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพ :::

 http://thaicern.slri.or.th/?page_id=782

 www.facebook.com/pages/โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น