เนื้อหา

กิจกรรม SCIUS FORUM ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 31 มี.ค 55 - 4 เม.ย 55 โรงเรียนสาธิตฯ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (โครงการ วมว.) เข้าร่วมกิจกรรม SCIUS FORUM ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 5 แห่ง ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ภาพกิจกรรม

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
01/45 
start stop bwd fwd
}

1.นายอับดุลญับบาร์ กริยา ได้รับรางวัลที่ 1 สาขาเคมี

เรื่อง เครื่องตรวจวัดปริมาณวิตามินอีโดยใช้หลักการวิเคราะห์ภาพ

2.นายนาอีม หะยีบานุง ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาเคมี

เรื่อง แบบจำลองปฏิกรณ์ไททาเนียม (IV) ออกไซด์ เพื่อควบคุมปริมาณเอทิลีน

3.นายพศวีร์ ศีลพันธุ์ ได้รับรางวัลที่ 2 สาขาชีววิทยา

เรื่อง การยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารของผักพื้นบ้านบางชนิดทางภาคใต้ของประเทศไทย

4.นางสาววัชรมณี อารักษ์คุณาการ ได้รับรางวัลที่ 3 สาขาชีววิทยา

เรื่องผลของแสงสีและความเข้มแสงต่อการเปลี่ยนแปลงของสีใบและการตอบสนองทางสรีรวิทยาของผักเป็ด