เนื้อหา

แสดงความยินดีกับนักเรียนโครงการ วมว.รุ่นที่ 2 ของโรงเรียนสาธิตฯ

เมื่อวันที่ 2 - 4 พฤษภาคม 2556 โรงเรียนสาธิตฯ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (โครงการ วมว.) เข้าร่วมกิจกรรม SCIUS FORUMครั้งที่ 3 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร เพื่อเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 7 แห่ง   ซึ่งนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้

ภาพกิจกรรม

DSC_0018
DSC_0025
DSC_0027
DSC_0030
DSC_0034
DSC_0036
DSC_0037
DSC_0039
DSC_0045
DSC_0058
DSC_0060
DSC_0064
DSC_0088
DSC_0093
DSC_0096
DSC_0103
DSC_0148
DSC_0151
DSC_0196
DSC_0206
DSC_0217
DSC_0234
DSC_0262
DSC_0264
DSC_0272
DSC_0280
DSC_0287
DSC_0292
DSC_0299
DSC_0300
DSC_0304
DSC_0306
DSC_0312
DSC_0316
DSC_0318
DSC_0335
DSC_0341
DSC_0342
DSC_0346
DSC_0348
DSC_0350
DSC_0352
DSC_0353
DSC_0362
DSC_0369
DSC_0379
DSC_0391
DSC_0425
DSC_0435
DSC_0442
01/50 
start stop bwd fwd

โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาเคมี

รองชนะเลิศอันดับ 3 โครงงานเรื่องฟิล์มพอลิเมอร์ชีวภาพจากแป้งและแป้งผสมสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร

DSC 0362 

ผู้จัดทำโครงงาน นายรอซาลี ดอคอแย               

โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยา

                รองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพจากสาหร่าย Chaetomorpha sp. ร่วมกับมูลโค โดยวิธีการหมัก

 DSC 0369
ผู้จัดทำโครงงาน นางสาวพัชรนินท์ คงเกียรติอนนต์และนางสาวอิสราณีย์ เวาะแม

โครงงานวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

รองชนะเลิศอันดับ 1 การพยากรณ์ฝนด้วยวิธีการประมวลผลภาพโดยใช้ชุดข้อมูลภาพจากดาวเทียมและชุดข้อมูลภาพเวอร์ทิซิตี้

DSC 0391
ผู้จัดทำโครงงาน นางสาวโชติกาญจ์ คงรักษ์

รองชนะเลิศอันดับ 3 การหาขนาดรองเท้าที่เหมาะสม ด้วยการหาขนาดเท้าโดยใช้วิธีการประมวลผลภาพ

DSC 0379

ผู้จัดทำโครงงาน นายไซฟูดีน มาดเด่น