เนื้อหา

นักเรียนโครงการ วมว. เข้าร่วมกิจกรรม  5th SCiUS Forum

ระหว่างวันที่ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้นำนักเรียนโครงการ วมว. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรม วมว. ฟอรั่ม ครั้งที่ 5 (5th SCiUS Forum) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนแต่ละโรงเรียน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการ และพัฒนาทักษะกระบวนการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนในโครงการ วมว ซึ่งมีคู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งหมด 11 ศูนย์ โดยจัดกิจกรรมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ทั้งหมด 6 สาขา ประเภท Oral presentation และ Poster presentation ซึ่งนักเรียนโครงการ วมว ภายใต้กำกับดูแลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 8 รางวัล จาก 28 รางวัล ดังนี้

ภาพกิจกรรม

DSC_0134
DSC_0137
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0145
DSC_0147
DSC_0149
DSC_0150
DSC_0153
DSC_0154
DSC_0155
DSC_0157
DSC_0160
DSC_0161
DSC_0163
DSC_0165
DSC_0166
DSC_0167
DSC_0168
DSC_0169
DSC_0170
DSC_0172
DSC_0176
DSC_0177
DSC_0178
DSC_0180
DSC_0181
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0187
DSC_0191
DSC_0198
DSC_0201
DSC_0202
DSC_0206
DSC_0207
DSC_0209
DSC_0210
DSC_0211
DSC_0212
DSC_0214
DSC_0217
DSC_0219
DSC_0220
DSC_0222
DSC_0223
DSC_0226
DSC_0229
DSC_0231
DSC_0233
DSC_0238
DSC_0242
DSC_0243
DSC_0246
DSC_0250
DSC_0251
DSC_0258
DSC_0260
DSC_0267
DSC_0271
DSC_0276
DSC_0277
DSC_0278
DSC_0279
DSC_0281
DSC_0282
DSC_0283
DSC_0284
DSC_0285
DSC_0286
DSC_0287
DSC_0288
DSC_0289
DSC_0290
DSC_0291
DSC_0293
DSC_0295
DSC_0296
DSC_0297
DSC_0299
DSC_0300
DSC_0301
DSC_0303
DSC_0305
DSC_0306
DSC_0307
DSC_0308
DSC_0309
DSC_0310
DSC_0313
DSC_0314
DSC_0315
DSC_0324
DSC_0327
DSC_0332
DSC_0334
DSC_0346
DSC_0350
DSC_0352
DSC_0353
DSC_0354
DSC_0360
DSC_0372
DSC_0373
DSC_0374
DSC_0378
DSC_0379
DSC_0380
DSC_0381
DSC_0392
DSC_0393
DSC_0394
DSC_0395
DSC_0396
DSC_0397
DSC_0401
DSC_0402
DSC_0403
DSC_0404
DSC_0405
DSC_0412
DSC_0413
DSC_0414
DSC_0416
DSC_0421
DSC_0422
DSC_0423
DSC_0424
DSC_0426
DSC_0427
DSC_0430
DSC_0431
DSC_0432
DSC_0433
DSC_0435
DSC_0436
DSC_0437
DSC_0438
DSC_0443
DSC_0444
DSC_0446
DSC_0449
DSC_0450
DSC_0451
DSC_0454
DSC_0455
DSC_0456
DSC_0457
DSC_0458
DSC_0459
DSC_0461
DSC_0462
DSC_0463
DSC_0464
DSC_0465
DSC_0466
DSC_0481
DSC_0482
DSC_0485
DSC_0486
001/162 
start stop bwd fwd

การนำเสนอประเภท Oral Presentation

รางวัล

โครงงาน

ผู้จัดทำโครงงาน

รูปภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

รางวัลชนะเลิศ

Identification and Biodegradation of linear low Density Polyethylene (LLDPE) Degrading Bacteria

Pichaya  Preeyawongsakul

Fitreena  Natputree

 

DSC 0450

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ และดร.ตุลยพงษ์ ตุลยพิทักษ์

 

สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 3

Indoor Positioning System Using Wi-Fi

Anantasuk  Cheevakul

DSC 0458

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์

 

สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2

3D Faccial Model Reconstruction from Images

Patompong  Sukcheep

Fais  Niyomdecha

DSC 0455

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน และดร.กิติยา คงกระพันธ์

 

สาขาเคมี

รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2

Phytochemical Content and Antioxident Activity of 7 Germinated Colored Rice

Tassanai  Sukbenja

DSC 0443

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วีรยา คุ้มเมือง และดร.อภิชัย บัวชูก้าน

 

การนำเสนอประเภท Poster Presentation

รางวัล

โครงงาน

ผู้จัดทำโครงงาน

รูปภาพ

สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและนิเวศวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

การลดปริมาณแคดเมียมที่ปนเปื้อนในหมึก

นางสาวพภัค  วีระจิตต์

นางสาวอันวารี  เดมะ

DSC 0426

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.จันธิรา แก้วศรีทอง และดร.โรมรัน ชูศรี

 

สาขาชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของไฮโดรไลเซทจากไข่ขาวของนกกระทาญี่ปุ่น

นางสาวอานีซา  เวาะแม

DSC 0421

 

 

 

 อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.อภิชัย บัวชูก้าน

 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

ความรู้พื้นฐานในการเพาะขยายพันธุ์ปลาและอนุบาลลูกปลากระดี่มุก

นายมูฮัมหมัด  หีมบู

DSC 0422

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ธำรงค์ อมรสกุล

สาขาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

การจำแนกเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวที่บ่งชี้โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลันจากถ่ายด้วยกล้องจุลทรรศน์

นายณภัทร  คงกระพันธ์

DSC 0427

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล และ ผศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน