หลักการและเหตุผล

       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2512 ภายหลังการจัดตั้ง คณะศึกษาศาสตร์ 1 ปี อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีภารกิจสำคัญในการเป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานฝึกปฏิบัติการสอน และฝึกงานของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนสาธิตฯยังมีภารกิจสำคัญในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 – ม.3) และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ จวบจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 5 ทศวรรษโรงเรียนสาธิตฯ ยังคงทำหน้าที่ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพในการร่วมผลิตบัณฑิตศึกษาศาสตร์ออกไปรับใช้สังคม เป็นครูมืออาชีพที่ผ่านการฝึกปฏิบัติการสอน การอบรม บ่มเพาะความเป็นครูที่โรงเรียนสาธิตฯ นอกจากนี้นักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมหลากหลายอาชีพ และเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
       ในปีพุทธศักราช 2562 นี้ เป็นโอกาสพิเศษที่โรงเรียนสาธิตฯ ก่อตั้งมาครบรอบ 50 ปี ได้สร้างชื่อเสียงและก่อประโยชน์ทางการศึกษาให้กับสังคมภาคใต้ และประเทศมากมาย ทางโรงเรียนเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการ /กิจกรรมเพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ เพื่อรำลึกถึงประวัติความเป็นมา และเผยแพร่ชื่อเสียง ความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียนสาธิตฯ ต่อคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา องค์กรส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร จึงได้จัดทำโครงการ “50 ปี สาธิตมินิมาราธอน” (50th Satit Mini Marathon) ขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมหนึ่งในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ
    

วัตถุประสงค์

    

1.เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ชื่อเสียงและเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ
2.เพื่อจัดหารายได้เข้ากองทุน “50 ปี โรงเรียนสาธิตฯ” ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ และจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
3.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯ ผู้ปกครอง และประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ห่างไกลจากยาเสพติด และสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

ที่จอดรถงานวิ่ง
การรับสมัคร

สามารถเดินทางไปสมัครได้ที่
1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ฝ่ายทะเบียนฯ อาคาร 11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. ส่วนท่านที่ไม่สะดวกมาสมัครด้วยตนเองสามารถสมัครออนไลน์ได้ทางลิ้งค์นี้ครับ :

 ลงทะเบียนสมัครวิ่ง (ปิดรับสมัคร)


 ติดต่อเรา


   สอบถามโทร. คุณซูไรดา 081-8972086  | คุณปาตัส 087 - 2888179

Facebook: @SatitMiniMarathon
 ที่อยู่ :โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000