Home

งานทะเบียนและสถิติ

                เป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนของ โรงเรียน มีหน้าที่ในการจัดทำ ฐานข้อมูลทะเบียนนักเรียน ฐานข้อมูลผลการเรียน ฐานข้อมูลคุณลักษณะพิเศษ ให้บริการออกเอกสารต่างๆ และเก็บรักษาหลักฐาน ผลการศึกษา และติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในด้านการบริการออกเอกสารต่าง ๆ โรงเรียนเห็นความจำเป็นของการนำ เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดำเนินงาน โดยฝ่ายงานทะเบียนและสถิติจัดทำเว็บไซด์ เพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้รับข้อมูลข่าวสารและติดต่องานทะเบียนและสถิติของโรงเรียนได้สะดวกยิ่งขึ้น