to campus1

to edu

en
 
- พระราชดำรัส -

 " ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง 

ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง

ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง

 ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์"

- ปรัชญาและอุดมการณ์ - 
" ปัญญาดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์สังคม "
 
HomeActivity_Newโครงการประกวดมารยาทไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ประชาสัมพันธ์
 • นักเรียน
 • อาจารย์
 • ประกวดราคา
 • สารผอ.
next
prev

โครงการประกวดมารยาทไทย

 

โครงการประกวดมารยาทไทย

            ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดโครงการประกวดมารยาทไทยขึ้น ในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยและนำไปประพฤติปฏิบัติอีกทั้งเป็นการสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย ณ ห้องประชุมโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อาคาร 49 ชั้น 4

            นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้ชาย)

 1. 1.รางวัลชนะเลิศด.ช.ปีย์มนัสชุณหภากรม.2/2
 2. 2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1ด.ช.ปิยะณัฐวุฒิม.1/1
 3. 3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ช.วรพงศ์สังข์แก้วม.2/3

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ผู้หญิง)

 1. 1.รางวัลชนะเลิศด.ญ.ปัทมาพรเกียรติศักดิ์โสภณม.1/1
 2. 2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1ด.ญ.ณัฐนิชารัตนะวิระกุลม.2/2
 3. 3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ด.ญ.นภัสสรพันธนิยะม.2/3

 

รางวัลชนะเลิศประเภทคู่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

            ด.ช.ปิยะณัฐ         วุฒิ                    ม.1/1

            ด.ญ.ปัทมาพร       เกียรติศักดิ์โสภณ   ม.1/1

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้ชาย)

 1. 1.รางวัลชนะเลิศนายวรายุทธยอดสุขม.5/4
 2. 2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1นายรอซาลีดอคอแยม.5/5
 3. 3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายวรินทรโรจนกรินทร์ม.4/5

 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ผู้หญิง)

 1. 1.รางวัลชนะเลิศน.ส.มัสสุรีย์ยะภาม.5/4
 2. 2.รองชนะเลิศอันดับที่ 1น.ส.โชติกาญจน์คงรักษ์ม.5/5
 3. 3.รองชนะเลิศอันดับที่ 2 น.ส.นรีกานต์ทองสั้นม.6/4

 

รางวัลชนะเลิศประเภทคู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

            นายวรายุทธ         ยอดสุข               ม.5/4

            น.ส.มัสสุรีย์          ยะภา                 ม.5/4

DSC_1173
DSC_1175
DSC_1189
DSC_1191
DSC_1195
DSC_1197
DSC_1202
DSC_1205
DSC_1209
DSC_1212
DSC_1214
DSC_1215
DSC_1221
DSC_1224
DSC_1227
DSC_1229
DSC_1232
DSC_1234
DSC_1235
DSC_1273
DSC_1274
DSC_1277
DSC_1280
DSC_1283
DSC_1286
DSC_1288
DSC_1292
DSC_1297
DSC_1308
DSC_1311
DSC_1313
DSC_1316
DSC_1319
DSC_1321
DSC_1326
DSC_1329
DSC_1337
DSC_1341
DSC_1342
DSC_1390
DSC_1393
DSC_1396
DSC_1397
DSC_1400
DSC_1402
DSC_1404
DSC_1406
DSC_1410
DSC_1413
DSC_1416
DSC_1418
DSC_1419
DSC_1422
DSC_1424
DSC_1426
DSC_1434
DSC_1437
DSC_1440
DSC_1442
DSC_1449
01/60 
start stop bwd fwd

         โครงการ วมว....
 science

ปฏิทินกิจกรรม

 
01836230
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
537
1406
7399
1821684
3245
34924
1836230
Free business joomla templates