กิจกรรมเข้าใจและพัฒนาตนเอง

                                                     กิจกรรมเข้าใจและพัฒนาตนเอง
 แบบทดสอบ
          ๑. แบบทดสอบเกี่ยวกับการศึกษา

                  ๑.๑ แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้น

                  ๑.๒ แบบทดสอบค้นหาตัวเอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย

                  ๑.๓ แบบทดสอบ สาขาแห่งอนาคต

                  ๑.๔ แบบทดสอบอาชีพไหนที่ใช่เรา

                  ๑.๕ แบบทดสอบการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์

         ๒. แบบทดสอบจิตวิทยา

                  ๒.๑ แบบทดสอบวัดความสามารถทางเชาวน์ปัญญา (IQ)

                  ๒.๒ แบบทดสอบวัดความสามารถในการฝันฝ่าปัญหาอุปสรรค 

                  ๒.๓ แบบทดสอบวัดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

                  ๒.๔ แบบทดสอบวัดความสามารถของอารมณ์และจิตใจในการปรับตัวและฟื้นตัวหลังเจอกับวิกฤตหรือเหตุการณ์ร้ายๆในชีวิต (RQ)

         ๓. แบบทดสอบจากกรมสุขภาพจิต

                ๓.๑ แบบประเมินความเครียด (ST5)

                  ๓.๒ แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น

                  ๓.๓ แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ ๕๕ ข้อ ปีพ.ศ.๒๕๕๐

                  ๓.๔ แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้นใหม่ ๑๕ ข้อ ปีพ.ศ.๒๕๕๐

                  ๓.๕ เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย

                  ๓.๖ แบบสอบถาม General Health Questionnaire ฉบับภาษาไทย      

                  ๓.๗แบบวัดความเครียดสวนปรุง

              ๓.๘ ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย

                  ๓.๙ แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก

                   ๓.๑๐ แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ ๑-๑๘ ปี

  โปรแกรมเกี่ยวกับการศึกษา

                     ๑. โปรแกรมประเมินโอกาสสอบผ่าน ADMISSIONS

                     ๒. โปรแกรมทำ PORTFOLIO

                     ๓. โปรแกรมทำโครงงาน (Project)

                     ๔. โปรแกรมเลือกคณะ

 

                        ขอบคุณข้อมูลจาก   www.eduzones.com