งานบริการให้คำปรึกษา

งานบริการให้คำปรึกษา

      งานบริการให้คำปรึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นงานบริการในการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาทุก ๆ ด้าน เช่น การเรียน ชีวิต และสังคมเพื่อให้นักเรียนสามารถคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเองการให้คำปรึกษาเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและรับผิดชอบตนเองได้โดยผ่านกระบวนการและขั้นตอน/เทคนิคการให้คำปรึกษาและที่สำคัญอย่างยิ่งคือ  ผู้ให้คำปรึกษาจะเก็บเรื่องราวของนักเรียนเป็นความลับ 

    การให้การปรึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Counseling)

    การให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม (Group Counseling)

นักเรียนสามารถขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ห้องแนะแนวในทุกๆ เรื่อง ด้วยตนเอง หรือในกรณีที่อาจารย์ประจำชั้นเป็นผู้ส่งมาขอรับคำปรึกษา  ทั้งการให้การปรึกษาเป็นรายบุคคลและการให้การปรึกษาเป็นกลุ่ม  ซึ่งภายในห้องแนะแนวได้จัดห้องบริการให้คำปรึกษาที่มีความเป็นส่วนตัวเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีและไว้วางใจในการพูดคุยสภาพปัญหาของนักเรียน

ช่องทางการรับบริการให้คำปรึกษาอื่น ๆ

        เพื่อความสะดวกในการรับบริการให้คำปรึกษานักเรียนสามารถส่งคำถาม / พูดคุยขอคำปรึกษา       หรือส่งข้อข้อความเรื่องราวที่ต้องการปรึกษาได้  ผ่านทางบริการให้คำปรึกษา ๒ ช่องทาง คือ

   ทาง E-mail และ MSN

        E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

        E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    ทาง www.Facebook.com งานแนะแนวสาธิตมอ.