บริการงานแนะแนว

บริการงานแนะแนว

        การจัดบริการแนะแนวเป็นการจัดบริการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อป้องกัน พัฒนาและแก้ไขให้นักเรียนในทุกๆ ด้านส่งเสริมให้ผู้เรียน เรียนรู้ เข้าใจและค้นพบตนเองโดยยึดหลักความแตกต่างของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่มีความแตกต่างทางด้านศาสนาจึงจะต้องมีการจัดกิจกรรมแนะแนวและโครงการให้มีความสอดคล้องกับความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมโดยบริการงานแนะแนวมีขอบข่ายและภาระงานดังนี้ คือ

. บริการด้านการจัดบริการแนะแนว ๕ ด้าน
   .๑ บริการศึกษารวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นการศึกษารวบรวมและจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้เรียนโดยวิธีการและแหล่งต่าง ๆ เช่น การสังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถาม ฯลฯ เพื่อให้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนมากขึ้น
 ๑.๒ บริการสารสนเทศ เป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เท่าที่จำเป็นในการตัดสินใจ เช่นอาชีพ วัฒนธรรม ศีลธรรม จริยธรรม สุขภาพ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ ข้อสนเทศทางการศึกษา ข้อสนเทศทางอาชีพ ข้อสนเทศการปรับตัวทางสังคม
   .๓ บริการให้การปรึกษา ช่วยผู้รับบริการให้เกิดการเรียนรู้ เข้าใจตนเองรู้ปัญหาหาวิธีไขปัญหา เลือกวิธีแก้ปัญหา รับผิดชอบต่อตนเอง
  .๔ บริการจัดวางตัว เป็นบริการ ป้องกัน ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ โดยกิจกรรมด้วยรูปแบบที่หลากหลายเช่นการคัดเลือกนักเรียนเข้าสู่การแข่งขันหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆบริการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษา
  .๕ งามติดตามประเมินผล มี ๒ งาน คือ งานติดตามประเมินผลเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และงานติดตามและประเมินผลโครงการแนะแนว
จัดกิจกรรมแนะแนวโดยมีคาบกิจกรรมแนะแนว
        แต่ละห้อง ๑ คาบต่อสัปดาห์ เพื่อรู้จักผู้เรียนมากขึ้น ส่งเสริมป้องกันปัญหาผู้เรียนพัฒนาทักษะ การดำเนินชีวิต  เช่นรู้จักรักและเป็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีทักษะการคิดตัดสินใจทักษะการปรับตัวการวางแผนชีวิต สร้างคุณธรรมจริยธรรม ได้แก่ความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน อดกลั้น
 
g1g2g3g5