ทุนการศึกษากยศ.

ทุนการศึกษา/กยศ.

        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้สนับสนุนเงินทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในทุกปีการศึกษาปีละ  ๓๕-๕๐ ทุน โดยจัดเป็นทุนการศึกษาทุนละ ๓, ๐๐๐บาท ซึ่งเงินทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุน อุปการคุณ องค์กรและมูลนิธิต่างๆ ได้แก่ 
       ๑.  มูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
       ๒.  มูลนิธิชูเกียรติปิติเจริญ
       ๓.  กองทุนคุณพ่อลั่งเจี๊ยะ  แซ่ปึง และคุณแม่ศรีน้อย  พึ่งรัศมี
       ๔.  คุณสายไหม  โกวิทยา
       ๕.  คุณจรวย  โกวิทยา
       ๖.  คุณสมยศ ชมชนก ทิพย์วโรรส
       ๗.  คุณสมพิศ  หนึ่งนันทกุล
       ๘.  กองทุนอาจารย์ทวีศักดิ์  บุญทน ฯลฯ

ประเภททุนการศึกษา

คณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรทุนการศึกษา  ได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาเป็น  ๒  ประเภท  ดังนี้
              ๑.  ทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น
                   คุณสมบัติของผู้สมัคร
                     ๑.  มีผลการเรียนดี  เกรดเฉลี่ย  ๓.๐๐ ขึ้นไป
                     ๒.  ช่วยเหลือส่วนรวม  และเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
                     ๓.  ความประพฤติเรียบร้อย
                         หมายเหตุ  สำหรับทุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
              ๒.  ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์
                   คุณสมบัติของผู้สมัคร   
                     ๑.  เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
                     ๒.  ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและมีเกรดเฉลี่ย  ๒.๐๐  ขึ้นไป
                     ๓.  มีความประพฤติเรียบร้อย

กำหนดการรับสมัคร

        เปิดรับสมัครในช่วงระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน-๑๕ กรกฎาคม ขอรับใบสมัครและส่งใบสมัครได้ที่ห้องแนะแนวหมายเหตุ รายละเอียดต่าง ๆ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
        โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ให้บริการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการ      (กยศ.) โดยผู้มีสิทธิ์ขอก็ยืมเงินจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครอบครัวเป็นผู้มีรายได้น้อย รายได้ของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ไม่เกิน ๒๐๐, ๐๐๐ บาทต่อปี นักเรียนที่สนใจสามารถติดต่อและสอบถามรายละเอียดได้ที่ห้องแนะแนว หรือ เว็ปไซด์ กยศ.