ทำเนียบประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ฯ

นายภูเบศ จันทนิมิ               พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๖
นายประยูรเดช คณานุรักษ์     พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๔๘
นายประเสริฐ คณานุรักษ์       พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐
                               นายประเสริฐ คณานุรักษ์       พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖
                               นายพิศิษฐ์ สงสว่าง               พ.ศ. ๒๕๕๗