ติดต่อชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ฯ
          ผู้ที่ต้องการติดต่อกับทางชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตฯ สามารถติดต่อได้ที่ชมรม             ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ฯ

         ๑๘๑ ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ๙๔๐๐๐  โทร. ๐๗๓-๓๑๓๔๘๙                                                                                                      Website: http://satit.pn.psu.ac.th