รายชื่อคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิต ฯ  พ.ศ. ๒๕๕๗

 นายพิศิษฐ์                  สงสว่าง    ประธานชมรม ฯ
 นางวรนุช                  วีระจิตต์      กรรมการชมรม ฯ
 นางสุพิชฌาย์           ลิ่มกังวาฬมงคล   กรรมการชมรม ฯ
 นางพรศุลี                  วิโรจน์ณิชชากร        กรรมการชมรม ฯ
 นายประยุทธ              แก้วมุนีโชค         กรรมการชมรม ฯ
 นางวรัญญา                เยี่ยงพฤกษาวัลย์    กรรมการชมรม ฯ
 นางวนิดา                    ตั้งกิจเจริญไพศาล    กรรมการชมรม ฯ
 นายวิโรจน์                 รตะไพบูลย์    กรรมการชมรม ฯ
 นายพงษ์ศักด์ิ              เจริญพานิช
   กรรมการชมรม ฯ
 นายสุริยา                     ภูยุทธานนท์    กรรมการชมรม ฯ
 นายเจริญ                     ชัยชนะโชติ
   กรรมการชมรม ฯ
 นายวิเชียร                    กลิ้งเล็ก
   กรรมการชมรม ฯ
 นายสนิทพงค์             สนิทกันภัย
   กรรมการชมรม ฯ
  นางสุธีรา                    โกมลมาลัย     กรรมการชมรม ฯ
  นางวนิดา                    บุญพร้อม
    กรรมการชมรม ฯ
  นางอุรัสยา                  เวชาพราห์ม
    กรรมการชมรม ฯ
   นายทนงศักดิ์             สุไลมาน
    กรรมการชมรม ฯ
   นางนพวรรณ            แก้วมณี
    กรรมการชมรม ฯ
   นางทัดทรวง             บุญธรรม
    กรรมการชมรม ฯ
   อาจารย์อุไร                แวมามะ
    กรรมการชมรม ฯ
   อาจารย์ปานใจ           แสงศิลา
    กรรมการชมรม ฯ
  อาจารย์ยุทธศาสตร์    นวลเจริญ     กรรมการชมรม ฯ
  อาจารย์โซเฟีย            มะลี     กรรมการชมรม ฯ
  ผศ.กุสุมา                     ล่านุ้ย     กรรมการชมรม ฯ
  ผศ.เมธี                        เอกศิรินิมิต     กรรมการชมรม ฯ
  อาจารย์วิมล                ภคธีรเธียร     กรรมการชมรม ฯ
  ผศ.กนก                       จันทร์ทอง     กรรมการและเลขานุการชมรม ฯ
  นางสาวมัณฑนา        ธนูสังข์     ผู้ช่วยเลขานุการฯ